OC-System

Tehtaan modernisoinnilla työturvallisuutta ja tehokkuutta

UPM Plywoodin Pelloksen vaneritehtailla työntekijöiden työturvallisuus tulee aina ensin. Tämän vuoksi tehtaan Schelling 1-sahan ohjaus ja turvallisuusratkaisut päätettiin päivittää vastaamaan nykyajan standardeja. Tärkeä päämäärä projektissa oli työntekijöiden turvallisuuden parantaminen, mutta modernisoinnilla onnistuttiin lisäksi jatkamaan linjan elinkaarta ja tuomaan tehokkuutta toimintaan. Kokonaisuudessaan UPM Pellokselle asennettiin OC-Systemin toimesta 132 juoksumetriä suoja-aitaa ja 9 ovea.

Pelloksen historia alkaa vuodesta 1964, kun vuorineuvos Aarne J. Aarnion rakennuttama lastulevytehdas vihittiin käyttöön. 1968 toiminta laajeni ja vaneritehdas käynnistettiin. Nykyään Mikkelin Pellosniemellä toimii kolme WISA-kuusivaneria valmistavaa tehdasta ja siten UPM Pellos onkin Euroopan suurin havuvaneria valmistava tuotantoyksikkö. Vaneritehtaalla työskentelee 560 henkilöä.

Yhteinen vastuu työturvallisuudesta

UPM:llä työturvallisuus on yksi keskeinen osa työntekemistä ja jokainen kantaa vastuun turvallisuudesta. Globaalit turvallisuusstandardit ohjaavat ja yhdenmukaistavat turvallisuutta ja turvallisuus on yksi vahva arvo UPM:ssä niin ylimmässä johdossa kuin tehdasorganisaatiossa. Lähtökohtana UPM Plywoodissa on, että henkilöstön terveydestä, turvallisuudesta ja työkyvystä huolehditaan kehittämällä työtä ja työyhteisöä. Työn vaaroja vähennetään, osaamista kehitetään jatkuvasti ja terveitä elämäntapoja tuetaan. UPM:n toiminnan perustana on kolme turvallisuusperiaatetta:

  • Turvallisuus ensin!
  • Turvallisuus alkaa minusta
  • Voimme estää kaikki tapaturmat

Vaikka työturvallisuudesta vastaa kokonaisuudessaan tehtaan johto, kehitysasioiden esiintuomiselle vallitsee hyvin avoin ilmapiiri. Kaikki kehitysideat otetaan vastaan, tulivat ne sitten omilta työntekijöiltä tai ulkopuolisilta kumppaneilta. Erityisen ison plussan saavat yhteistyökumppanit, jotka tuovat ilmi havaitsemansa mahdolliset epäkohdat tai kehityskohteet toiminnassa.

UPM:n työntekijöitä kannustetaan mm. kannustepalkkion sekä palkkausjärjestelmän kautta turvallisempaan työskentelyyn ja nostamaan esiin turvallisuusriskejä. Jokainen noudattaa työturvallisuusvaatimuksia, mutta lisäksi korostetaan jokaisen henkilökohtaista roolia ja vastuuta omasta ja työkaverin työturvallisuudesta. Tilanteisiin, joissa työturvallisuusriskejä havaitaan, puututaan välittömästi. Parhaana kannustimena turvallisuusvaatimusten ja turvallisuuden kehittämisessä toimii oma ja kaverin terveys.

OC-System turvallistamisprojektien kumppani

OC-System ja UPM Pellos ovat tehneet jo useita turvallistamisprojekteja yhdessä vuosien varrella. Edellinen yhteinen turvallistamisprojekti oli saatu valmiiksi kesällä 2019 ja sillä oli luonnollisesti vaikutus siihen, että OC-Systemiltä kysyttiin tarjous uuteen projektiin.

Ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta linjalle tehtiin kattava riskiarviointi. Arviointiin osallistui UPM:n tuotanto, kunnossapito ja turvallisuusorganisaatio. Pelloksen työturvallisuusasiantuntija Petri Tikkanen toimi yhteyshenkilönä OC-Systemille.

OC-System aloitti projektin suunnittelukäynnillä Pelloksella. Suunnittelukäyntejä oli useampia, joissa tarkasteltiin suunnitelmia, tehtiin lisäyksiä ja korjauksia, joita huomattiin suunnittelun alkuvaiheessa. Viestintä onnistui mutkattomasti OC:n ja Pelloksen välillä koko projektin ajan.

Asennusvaiheessa OC-Systemin asentajat osallistuivat aktiivisesti työmaapalavereihin, jotta kaikki pysyivät ajan tasalla. Asennuksen aikana tilaajan puolelta tehtiin muutamia muutoksia suoja-aitoihin. Koska asentajat olivat mukana jokaisessa työmaapalaverissa, kesken projektin tehdyt muutokset eivät tuottaneet ongelmia.

Muutoksella tehoa työskentelyyn

Turvallistamisprojektin ansiosta Pelloksen tehtaalla on entistä turvallisempaa työskennellä. Suunnitteluvaiheessa projektiin osallistunut sahalinjan operaattori Esa Oikarinen vahvistaa asian olevan näin. Operaattorien näkemykset otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, joten pienetkin yksityiskohdat saatiin lopulta kuntoon. Turva-aitojen asennuksen myötä ruuhka- ja häiriötilanteissa sahalinjan sisällä on ahtaampi tehdä töitä. Tämän vuoksi jokaisen työntekijän on pitänyt opetella hahmottamaan työympäristö uudella tavalla. Se ei kuitenkaan ole huono asia, koska se on tuonut mukanaan myös tehokkuutta, kun työtapoja on pitänyt miettiä porukalla uusiksi. Loppupeleissä rutiinit tehtaalla ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisina ja muutokset on otettu hyvin vastaan.

Lisätietoja toteutetusta projektista antaa

Riku Räisänen, 040 737 4224
OC-System

Aki Kontio, 040 585 3693
UPM Pellos