OC-System

Turvallisuusvaatimukset täyttävät kokonaisratkaisut

Kun olet hankkimassa uutta konetta, suojausta tai työtilaa, varmista, että teet hankinnan toimittajalta, joka on huolehtinut standardiasiat kuntoon, jotta itse pystyt toimimaan työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla.

Turvallisuus alkaa jo koneen suunnittelusta. Koneturvallisuusstandardeilla varmistetaan, että koneet on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman turvallisiksi sekä hankkijat osaavat hankkia mahdollisimman turvallisia koneita ja käyttäjät osaavat käyttää niitä turvallisesti. Standardit eivät koske ainoastaan konetta, vaan myös siihen liitettäviä suoja-aitoja, melueristyksiä ja kulkuaukkoja. Standardi on jaettavissa seitsemään eri osaan:

  • koneturvallisuus
  • ergonomia
  • meluntorjunta
  • mekaaninen värähtely
  • optiikka ja fotoniikka
  • sähkötekniikka

Koneturvallisuudesta siirrytäänkin luontevasti työturvallisuuslakiin ja yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen. Laki velvoittaa työnantajaa pitämään yllä ja tarvittaessa parantamaan työympäristön turvallisuutta ja työolosuhteita. Velvoitteen tarkoitus on myös ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Koneturvallisuus, työturvallisuuslaki ja yleinen huolehtimisvelvoite kulkevat nätisti käsikädessä tarjoten yhteiset pelisäännöt kaikille.

Tee ensimmäiseksi kattava riskikartoitus

Suojaratkaisun tai työtilan suunnittelu kannattaa aloittaa riskikartoituksella. Tämäkin asia on määritelty erikseen koneturvallisuuden standardeissa. Riskikartoituksen avulla pyritään tunnistamaan kaikki olemassa olevat ja mahdolliset riskit. Esimerkiksi äänieristetyn valvomon riskikartoituksesta voit lukea lisää aikaisemmasta blogistamme. Riippuen millaista ratkaisua ollaan tekemässä, huomiotavia asioita on monia. Koneturvallisuuden ja työturvallisuuden standardit ohjaavat tekemistä ja tuovat turvaa niin ratkaisun tekijälle kuin ratkaisun käyttäjälle.

Koneturvallisuus

Koneen aiheuttamat mahdolliset riskit pyritään minimoimaan erilaisilla suojauksilla ja turvalaitteilla. Koneturvallisuuden eri standardit määrittävät suojauksien riskien arviointia ja riskien pienentämistä, suunnittelua, valintaa ja ominaisuuksia. Esimerkiksi suojausten kytkennästä koneeseen on olemassa oma standardi samoin kuin turvaetäisyyksistä, pääsyteistä, portaista ja tikkaista.

Aitasuojaus: Varmista aidan riittävä korkeus. Huomioi mahdolliset raot, jotta ne jäävät niin pieniksi, ettei niistä pääse kulkemaan tai niihin ei voi jäädä jumiin. Kulkua aitojen sisäpuolelle voidaan valvoa sähkölukoilla ja kulkureitit pitää merkitä. Valitse aidan materiaali suojaustason mukaan: pitääkö aidan estää ihmisiä kulkemasta tietyllä alueella vai pitääkö aidan suojata esimerkiksi melulta, roiskeilta tai lentäviltä osilta.

Melueristys

Koneet ja ihmiset työtoimineen aiheuttavat melua. EU:n meludirektiivin mukaan melutason tulee pysyä alle 80 dB. Konestandardeista löytyy myös oma standardinsa melutason mittaamiseen ja todentamiseen. Työturvallisuuslaki ja yleinen huolehtimisvelvoite velvoittaa työnantajaa parantamaan työoloja sekä monitoroimaan, kuinka tehdyt parannukset vaikuttavat työn turvallisuuteen ja terveyteen.

Valvomot: Melueristys pitää olla työturvallisuuslain vaatimalla tasolla, joten mittauta melun lähtötaso. Aukot ja läpiviennit pitää tiivistää, jotta esimerkiksi melu, mutta myös mahdolliset kemikaalit, hajut ja säteily pysyvät valvomon ulkopuolella.

Toimistot: Työtilat tulee mitoittaa riittävän isoksi, jotta niissä mahtuu operoimaan sekä tilat toimivat myös ergonomian kannalta. Äänieristys rakennetaan käyttäen reikäpeltiä ja erilaisia akustiikkaeristeitä, ettei synny kaikua.

Tärkeintä on, että suojausta hankkiessa aluksi tehdään riskikartoitus ja määritellään tarkasti, mitä standardeja ja normeja suojien tulee täyttää. Tähän tehtävään on tarjolla monenlaista asiantuntija-apua, joita kannattaa käyttää. Kyseessä on kuitenkin työntekijöiden turvallisuus ja terveys – älä tingi väärässä kohdassa!

Koneturvallisuuden standardit alta: